Beoordeling Rechterlijke Machtiging in het kader van de Wzd

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking. 

Soms is het nodig om iemand onvrijwillig op te nemen, om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden. Als direct ingrijpen niet is vereist, is een rechterlijke machtiging nodig om tot opname over te kunnen gaan.

De rechter kan de rechterlijke machtiging verlenen op verzoek van het CIZ. Het CIZ dient dit verzoek in, nadat het CIZ een aanvraag voor een Rechterlijke Machtiging heeft gekregen. De aanvraag dient vergezeld te gaan met een medische verklaring. De medische verklaring wordt opgesteld door een specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten, psychiater of andere ter zake kundige arts.

In deze cursus staan de beoordeling ofwel het onderzoek van de cliënt en het opstellen van de medische verklaring centraal.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom de Rechterlijke Machtiging
 • weet u wat de begrippen verzet en ernstig nadeel inhouden
 • weet u hoe u een rechterlijke machtiging kan aanvragen
 • weet u wat er in de beoordeling voor het invullen van een medische verklaring van u wordt verwacht

Docent

 • mr. drs. Rinette Nieuwlands

  Rinette Nieuwlands is als specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie en manager behandeling Senioren ART werkzaam bij GGzBreburg. Ze is werkzaam op de langdurig verblijf klinieken en ambulant. In het ambulante werkveld is ze stagebegeleider voor de specialist ouderengeneeskunde in opleiding. Naast haar werkzaamheden bij GGzBreburg, verricht ze werkzaamheden voor Medjura, waarbij ze regelmatig te maken krijgt met het opmaken van een medische verklaring in het kader van de Wzd. Verder geeft zij scholing bij SOON en begeleidt ze intervisiegroepen. In het kader van de gevolgde master Recht van de Gezondheidszorg, heeft ze een scriptie geschreven over de Wzd, getiteld: Onvrijwillige zorg, wettelijke kaders. Hierin heeft ze een kritische beschouwing gegeven van de wet zoals die in 2016 was opgesteld ten opzichte van de geformuleerde uitgangspunten bij de aanvang van het ontwikkelen van de wet.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang