Diabetes Mellitus type 2

Informatie

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarvan de prevalentie wereldwijd zeer snel toeneemt. Vooral in Azië is de toename van het aantal bekende diabetespatiënten enorm. De WHO spreekt zelfs van een pandemie van DM2, zie tabel 1.

Dat de bevolking steeds ouder wordt, en een veranderde leefwijze op veel plaatsen in de wereld spelen een rol bij deze toename.

Tabel 1 Verwachte toename van het aantal DM2-patiënten.

jaar

patiënten

2005

150 miljoen

2025

250 miljoen

(Bron: WHO)

Bij de patiënt met DM2 is er vaak pas in een laat stadium sprake van echte klachten. Toch is het van groot belang om de aandoening zo vroeg mogelijk te herkennen.

(Vroegtijdige) behandeling met als doel streven naar normoglykemie, normolipidemie en normotensie kan in belangrijke mate bijdragen aan het voorkómen van complicaties, zowel op korte als op lange termijn.

Het is belangrijk dat aan deze grote groep patiënten goede, gestructureerde zorg kan worden geleverd.

De relatie tussen de verschillende disciplines die zijn betrokken bij diabeteszorg kunnen worden verdeeld in een zogenoemde binnencirkel en een buitencirkel.

De binnencirkel (huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, wijkverpleegkundige en apotheek) is verantwoordelijk voor de basiszorg en verwijst indien nodig naar de buitencirkel (internist, diabetesverpleegkundige, podotherapeut en oogarts).

De buitencirkel verwijst zo snel mogelijk terug naar de binnencirkel. Voor sommige patiënten is de buitencirkel de binnencirkel. Dit zijn patiënten met complicaties die om die reden in zorg blijven in de tweede lijn.

De apotheek (binnencirkel) neemt een aantal belangrijke taken op zich in het kader van de gestructureerde diabeteszorg. Dit geldt in het bijzonder voor de farmaceutische zorgverlening bij begeleidingsgesprekken tijdens de initiële behandelfase en de chronische behandelfase.  In de initiële behandelfase zal meestal de eerste en tweede uitgifte van metformine plaatsvinden. In de chronische behandelfase zal pas de eerste uitgifte van insuline plaatsvinden. Zo volg je meer de patient-journey.

In deze cursus leert u hoe vaak DM2 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen en oorzaken zijn.

Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2 en aan de complicaties van DM2. De behandeling komt uitgebreid aan bod, en de rol van de apotheek bij de begeleiding van patiënten met DM2.

Uitgangspunt is de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (juli 2018) en de recent verschenen KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2, 2019.

De cursus is geschikt gemaakt voor de farmaceutisch consulent door C. Seeling, farmaceutisch consulent.

Preview

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u effectief samenwerken met de huisarts en eventueel andere hulpverleners voor gestructureerde diabeteszorg in de eerste lijn
 • kent u de verschillen tussen de eerste, tweede en vervolgbegeleidingsgesprekken volgens de KNMP-richtlijn, en de kernaanbevelingen van deze richtlijn
 • kunt u gericht voorlichting en adviezen geven aan DM2-patiënten
 • kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2
 • kent u de voor- en nadelen, bijwerkingen en contra-indicaties van de verschillende geneesmiddelgroepen

Docent

 • drs. P. Adhien

  Naast zijn werkzaamheden als openbaar apotheker te Rotterdam is drs. P (Prem) Adhien ook verbonden als docent bij vakgroep Epidemiologie en Klinische Farmacologie bij Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Prem Adhien is voorzitter van de KNMP SIG-Diabetes en lid van de NDF, waar hij deelneemt aan twee werkgroepen, namelijk Richtlijnen en Kennis & Opinie.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Reviewer

 • drs. J.M. Krijger-Dijkema

  Drs. J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema is openbaar apotheker en werkzaam bij Academische apotheek Stevenshof en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Zij is medeauteur van diverse kennisdocumenten, behorend bij de module “Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’.Daarnaast is zij docent diabetes voor de Master Farmacie in Leiden en de vervolgopleiding ApIOS van de KNMP. Ook is zij werkzaam als lid van de KNMP-SIG diabetes, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Diabetes Fonds, lid van de werkgroep van de richtlijn ‘Modulair onderhoud diabetes richtlijnen’, en (mede) penvoerder van de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2.