Diabetes Mellitus type 1

Informatie

Diabetes mellitus is een stofwisselingsstoornis die wordt gekenmerkt door hyperglykemie veroorzaakt door een absoluut of relatief tekort aan insuline. Diabetes mellitus wordt geclassificeerd op basis van etiologie. De belangrijkste soorten zijn diabetes mellitus type 1 (DM1) en diabetes mellitus type 2 (DM2). Van de volwassenen met diabetes mellitus heeft ongeveer 10% DM1, van kinderen met diabetes heeft 98% DM1. Onderzoek heeft aangetoond dat de incidentie van DM1 (en ook DM2) onder kinderen in de nabije toekomst flink zal stijgen. 

De komende jaren zal het aantal patiënten met diabetes mellitus enorm toenemen. De overheid verwacht dat de bestaande zorgstructuren niet in staat zullen zijn om alle diabetespatiënten goede zorg te verlenen en stimuleert daarom de vorming van zogenoemde diabeteszorggroepen. In deze zorggroepen levert een multidisciplinair samengestelde groep van zorgaanbieders de diabeteszorg en kunnen zorgverzekeraars zich committeren aan de inkoop van zorg bij een diabeteszorggroep. In de zorgstandaard ‘Diabetes mellitus type 1’ is farmaceutische hulp opgenomen.

Om binnen deze ontwikkelingen de rol van de apotheker te definiëren, is de KNMP-richtlijn ‘Diabetes’ ontwikkeld. Gedegen kennis over diabetes mellitus is voor iedere openbare apotheker een noodzakelijke voorwaarde voor een goede beroepsuitoefening.

In deze cursus leert u hoe vaak DM1 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen zijn, wat de oorzaken zijn en hoe de diagnose wordt gesteld. Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM1 en aan de (langetermijn)complicaties van de ziekte. Vervolgens komt de behandeling met de verschillende soorten insulines uitgebreid aan bod en de rol van de apotheek bij de begeleiding van patiënten met DM1. Ook wordt kort aandacht besteed aan andere behandelmethoden.

De cursus is geschikt gemaakt voor de farmaceutisch consulent door M. Vermeulen, farmaceutisch consulent.

Preview

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u als farmaceutisch consulent een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling en begeleiding van patiënten met DM1
 • kent u de symptomatologie en diagnostiek van DM1
 • kent u de verwachte veranderingen in de epidemiologie van diabetes mellitus
 • kent u de uitgangspunten voor bepaling van het insulineregime bij patiënten met DM1
 • bent u alert op interacties tussen insuline en andere geneesmiddelen
 • bent u in staat om samen met de patiënt en de voorschrijver te besluiten om over te gaan naar biosimilars
 • kunt u de HbA1c-waarde interpreteren
 • kent u de langetermijncomplicaties van diabetes en kunt u patiënten adviseren hoe deze kunnen worden vertraagd/voorkomen
 • kunt u effectief samenwerken met de huisarts en andere hulpverleners voor de gestructureerde diabeteszorg in de eerste lijn  

Docent

 • drs. P. Adhien

  Naast zijn werkzaamheden als openbaar apotheker te Rotterdam is drs. P (Prem) Adhien ook verbonden als docent bij vakgroep Epidemiologie en Klinische Farmacologie bij Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Prem Adhien is voorzitter van de KNMP SIG-Diabetes en lid van de NDF, waar hij deelneemt aan twee werkgroepen, namelijk Richtlijnen en Kennis & Opinie.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Reviewer

 • drs. J.M. Krijger-Dijkema

  Drs. J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema is openbaar apotheker en werkzaam bij Academische apotheek Stevenshof en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Zij is medeauteur van diverse kennisdocumenten, behorend bij de module “Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’.Daarnaast is zij docent diabetes voor de Master Farmacie in Leiden en de vervolgopleiding ApIOS van de KNMP. Ook is zij werkzaam als lid van de KNMP-SIG diabetes, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Diabetes Fonds, lid van de werkgroep van de richtlijn ‘Modulair onderhoud diabetes richtlijnen’, en (mede) penvoerder van de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2.