Wet zorg en dwang: wat mag wel en wat mag niet?

Informatie

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking. De Wzd gaat uit van vrijwillige zorg. Alleen als er echt geen andere optie is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Dit moet zo kort mogelijk duren en op de minst ingrijpende manier plaatsvinden.

Wat is er precies veranderd ten opzichte van de eerdere wetgeving? Welke nieuwe rollen en functies zijn er? Wat betekent de nieuwe wet praktisch voor specialisten ouderengeneeskunde?

Hoewel nog niet alles volledig is uitgekristalliseerd voor de toepassing in de praktijk, schetsen we in deze cursus het juridisch kader, worden de verschillende rollen die de SO kan innemen binnen het stappenplan besproken, en wordt het begrip ‘onvrijwillige’ zorg aan de hand van casuïstiek toegelicht. Daarnaast komt ook het opnameproces aan de orde.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom de Wzd
  • kunt u in de praktijk handelen conform de eisen van de Wzd
  • weet u wat de begrippen ‘onvrijwillige zorg’ en 'ernstig nadeel' inhouden, en welke stappen er moeten worden gevolgd bij toepassing van dwang
  • kent u de verschillende rollen binnen de Wzd, de bijbehorende verantwoordelijkheden, en weet u welke rollen de SO kan innemen  

Docent

  • drs. J.C. Span

    Hanneke Span is sinds 2010 werkzaam bij Novicare als specialist ouderengeneeskunde. Haar aandachtsgegbieden zijn cliëntenzorg in verpleegunits, eerstelijnswerk, en de Wet zorg en dwang (o.a. in de rol van Wzd-functionaris en het verzorgen van scholing). Tevens is zij werkzaam geweest als huisarts en heeft zij verschillende functies vervuld binnen diverse verpleeghuizen als specialist ouderengeneeskunde en als bopz-arts.