Autorijden en dementie

Informatie

Autorijden is voor veel mensen belangrijk. Het symboliseert volwassenheid, geeft vrijheid en onafhankelijkheid. Wanneer door ziekte de rijvaardigheid ter discussie komt te staan is dit een uiterst pijnlijke aangelegenheid. Mensen schatten hun eigen rijvaardigheid ondanks cognitieve of lichamelijke achteruitgang vaak nog hoog in, en precies door die toenemende beperkingen zijn ze meer afhankelijk van de auto. Het niet meer mogen rijden, de lege parkeerplek voor de deur en het aangewezen zijn op ander vervoer (meerijden met de kinderen, de buurttaxi, de bus, de scootmobiel) worden ervaren als gezichtsverlies. Als arts is u door de wetgever een belangrijke plaats toebedeeld in het herkennen van afnemende rijvaardigheid, het bespreekbaar maken daarvan, en het mensen en hun zorgsysteem motiveren ofwel de rijvaardigheid te laten onderzoeken door het CBR ofwel de auto te laten staan. Het vraagt kennis, gevoeligheid, tact en overtuigingskracht om aan deze u toebedeelde rol goed invulling te geven.

Deze cursus gaat in op rijvaardigheid en rijbevoegheid bij cognitieve stoornissen. Aan bod komen de volgende vraagstukken: wanneer is het noodzakelijk het thema rijvaardigheid aan te snijden? Hoe kunt u dat doen? Binnen welke juridische en verzekeringstechnische kaders vindt dit gesprek plaats? Hoe verloopt de verdere procedure rondom keuring en rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR? En welke alternatieve vervoersmogelijkheden bestaan er voor het zelf auto rijden?
Aan het eind van de cursus zult u met kennis en vertrouwen het pijnlijke thema van mobiliteit weten te agenderen. Voorwaarts!

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u het belang van mobiliteit benoemen
 • kunt u benoemen wanneer het thema (auto)mobiliteit met een patiënt besproken moet worden
 • kunt u uitleggen hoe u de rijgeschiktheid bespreekbaar moet maken
 • kunt u de juridische en verzekeringstechnische kaders benoemen van (auto)mobiliteit  bij cognitieve stoornissen 
 • kunt u beschrijven hoe de verdere procedure na melding bij het CBR verloopt
 • bent u bekend met de alternatieve vervoersmogelijkheden

Docent

 • M.G.C. Klijberg MD MA

  Margot Klijberg is bijna vijftien jaar specialist ouderengeneeskunde. Zij heeft acht jaar in een verpleeghuis voor dak- en thuislozen gewerkt en werkt sinds drie jaar volledig in de eerste lijn in het Land van Maas en Waal. Zij rondt de kaderopleiding ‘Werken in de eerste lijn’ in juni 2019 af. Naast haar werk als specialist ouderengeneeskunde ligt haar hart ook bij het maken en geven van onderwijs. Zij was de afgelopen zeven jaar verbonden aan de VOSON als docent-specialist ouderengeneeskunde. Sinds 1 oktober geeft zij deze werkzaamheden vorm binnen haar eenmanszaak KOGA. “Ik merk dat het behoud van eigenheid in de eerste lijn andere vragen oproept dan in de intramurale setting; ik streef naar meer onderwijs en verdieping op de specifieke relevante eerste lijns thema’s”. Naast arts is Margot ook filosoof.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.