Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 31 juli 2020 af.

Amyotrofische laterale sclerose

Informatie: 

Er zijn vele neurologische ziektebeelden met een chronisch en degeneratief karakter, zoals Morbus Parkinson, Multiple Sclerose en de ziekte van Huntington. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) hoort ook in dit rijtje thuis. Een specialist ouderengeneeskunde (SO) komt beslist met deze invaliderende ziektebeelden in aanraking. De klinische presentatie van deze ziekten verschilt en dit geldt in zekere zin ook binnen een en hetzelfde ziektebeeld: de ene ALS-patiënt is anders dan de andere. De vaardigheid om ten opzichte van deze problematiek een helder behandel- en begeleidingstraject te regisseren is een must. De SO zal zelden de diagnose ALS stellen. Meestal is deze diagnose al gesteld wanneer afnemende zelfredzaamheid een opname in het verpleeghuis noodzakelijk maakt. Maar de SO kan, bijvoorbeeld extramuraal als consulent voor de huisarts, ook in een vroeg stadium betrokken zijn bij een ALS-patiënt. Het tempo waarin problemen en de beslismomenten elkaar opvolgen kan de patiënt, de familie en het zorgteam overvallen en kan leiden tot complicaties in de onderlinge afstemming.

De problematiek waar een ALS-patiënt uiteindelijk mee te maken krijgt is indrukwekkend: totale verlamming, totale afhankelijkheid, slikproblemen, ademhalingsproblemen, communicatiebeperking, angst om te stikken en last but not least, uitputtingsverschijnselen bij de naaste omgeving. Zeker wanneer er tevens karakterveranderingen optreden ten gevolge van een fronto-temporale dementie. Veel ALS-patiënten zijn relatief jong. Een partner, jonge kinderen, het gevoel plots uit het volle leven te zijn weggerukt: allemaal factoren die de verwerking/acceptatie zeer moeilijk maken en die een grote impact hebben, ook op het zorg- en behandelteam. Van de SO wordt verwacht dat deze oog en oor heeft voor deze complexe zorgvragen vanuit een gedegen kennis van dit ziektebeeld.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

31 juli 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • hebt u kennis van de kenmerkende symptomen die voorkomen bij ALS
  • kunt u inschatten op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor de patiënt
  • kunt u een rationeel beleid voeren inzake symptoomverlichting
  • kunt u de patiënt, diens naasten en de overige teamleden op een juiste wijze informeren over het beloop van ALS en de mogelijkheden van symptoomverlichting, met name ook waar het gaat om de laatste ziektefase van ALS
  • hebt u weet van de valkuilen die de zorg voor een ALS-patiënt met zich mee kunnen brengen
Docent: 

drs. P.W. van Leeuwen

Piet van leeuwen is sinds 1980, aansluitend aan zijn huisartsenopleiding, actief geweest als verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde in de regio’s Utrecht en Amersfoort. Hij vervulde daarbij ook managementfuncties. Hij was verbonden aan de indicatiecommissie van de stad Utrecht en aan het project wachtlijstservice rond dementerende thuiswonende ouderen. In 2000 maakte hij de overstap naar de palliatieve zorg als consulent van het PalliatieTeam Midden-Nederland en als hospice-arts van de Johannes Hospitia in Vleuten en Wilnis. Daarnaast was hij groepsbegeleider bij de opleiding van verpleeghuisartsen (GERION) en gastdocent rond thema’s uit de palliatieve zorg. Sinds 2007 is hij de vaste palliatief consulent van het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht. Hij heeft diverse artikelen over palliatieve zorg en ALS geschreven, was redacteur van Pallium en is aan diverse beroepsopleidingen verbonden als docent palliatieve zorg met als specifiek aandachtsgebied ALS. Sinds 2004 is hij auteur van cursussen van CME-Online op het gebied van palliatieve zorg.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners