Deprescribing: minderen en stoppen van medicatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Sinds 2012 bestaat de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij Ouderen, waarbij in een speciale paragraaf aandacht wordt besteed aan het stoppen met medicatie. In 2017 hebben het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) de actualiteit van de MDR Polyfarmacie bij Ouderen (2012) beoordeeld en geconcludeerd dat onder andere de paragraaf ‘stoppen van medicatie’ aan herziening toe was. De paragraaf was te beknopt en gaf onvoldoende handvatten om het proces van minderen en stoppen van medicatie praktisch vorm te geven. Er bleek in het veld behoefte aan een zorgbrede module over dit onderwerp.

Daarop is besloten om de module ‘verantwoord minderen en stoppen met medicatie’ te ontwikkelen als onderdeel van de MDR, die in december 2020 verschenen is. De module staat centraal in deze cursus, die in samenwerking het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy ontwikkeld is. Het primaire doel van deze module is om hiermee de medicamenteuze behandeling bij ouderen te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van leven, gezondheid en het welzijn van de patiënt.

In deze cursus ligt de nadruk op de uitwerking van de aanbevelingen van de generieke module minderen en stoppen waarbij vervolgens uit de verschillende hoofdstukken van de module wordt geput.


CanMEDS

Kennis en wetenschap 80%

Professionaliteit 20%

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kunt u:

 • belemmerende en bevorderende factoren benoemen voor patiënten ten aanzien van minderen en stoppen
 • momenten en patiënten(groepen) herkennen waarvoor minderen en stoppen van medicatie mogelijk is
 • instrumenten benoemen voor de aanpak van minderen en stoppen
 • afspraken maken met andere zorgverleners ten aanzien van momenten en patiënten(groepen) waarvoor minderen en stoppen van medicatie mogelijk is 
 • samen met de patiënt een stappenplan opstellen met prioritering voor minderen en stoppen van medicatie
 • het proces van afbouw en stoppen begeleiden

Docent

 • dr. Henk-Frans Kwint

  Dr. H.F. Kwint is openbaar apotheker en werkzaam bij Academische apotheek Stevenshof en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Daarnaast is hij lid van de werkgroep MDR-polyfarmacie en de module ‘Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’. Hij is auteur en eindredacteur van de kennisdocumenten, behorend bij deze module. 

 • dr. Sanne Bakker-Verdoorn

  Dr. M.A. (Sanne) Bakker-Verdoorn, openbaar apotheker, lid van de werkgroep module ‘Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’ en medeauteur van diverse kennisdocumenten, behorend bij de module “Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’. Zij is werkzaam bij Apotheek Vleuten te Vleuten en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden.

 • drs. Anne-Margreeth Krijger-Dijkema

  Drs. J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema is openbaar apotheker en werkzaam bij Academische apotheek Stevenshof en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Zij is medeauteur van diverse kennisdocumenten, behorend bij de module “Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’.Daarnaast is zij docent diabetes voor de Master Farmacie in Leiden en de vervolgopleiding ApIOS van de KNMP. Ook is zij werkzaam als lid van de KNMP-SIG diabetes, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Diabetes Fonds, lid van de werkgroep van de richtlijn ‘Modulair onderhoud diabetes richtlijnen’, en (mede) penvoerder van de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang