Longgeluiden herkennen en interpreteren

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

De longen zijn goed in beeld te krijgen met röntgenonderzoek, en datzelfde geldt voor de pleuraholte met behulp van echografie. De fysische diagnostiek van de longen blijft desondanks een belangrijke ‘tool’ voor de arts: ter plekke wordt informatie verkregen op een eenvoudige en goedkope manier; in de acute geneeskunde wordt het beleid bij acute dyspneu voor een belangrijk deel bepaald door wat de longauscultatie oplevert. Bovendien zijn er afwijkingen die wel te horen zijn maar niet op een foto te zien zijn.

Deze cursus geeft een overzicht van longgeluiden, in eigenschappen, ontstaan en interpretatie, en is samengesteld met extra aandacht voor artsen die bij de zorg van de oudere mens zijn betrokken, specialisten ouderengeneeskunde, maar zal ook zeer nuttig zijn voor huisartsen die zich (weer) beter willen bekwamen in de interpretatie van longgeluiden. De stof wordt behandeld aan de hand van casuïstiek en met behulp van meerkeuzevragen. Longauscultatie bij kinderen heeft niet altijd dezelfde lading als bij volwassenen en blijft in deze cursus buiten beschouwing.

 

Het eerste deel van de cursus geeft een overzicht van de geluiden, normaal en abnormaal, die kunnen worden gehoord bij longauscultatie, hoe deze geluiden moeten worden benoemd, hoe zij ontstaan, en hoe zij in de praktijk moeten worden geïnterpreteerd. Het tweede deel van de cursus past deze kennis toe in een aantal eenvoudige en complexe casussen, waarbij er ook aandacht is voor wat u moet doen met de verkregen informatie.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u waarom er onderscheid gemaakt moet worden tussen het ademgeruis en bijgeluiden
 • weet u waarom er drie kenmerken van ademgeruis moeten worden beoordeeld
 • weet u welke verschillende mechanismen er zijn die het ademgeruis kunnen veranderen
 • kunt u vesiculair (of normaal) ademgeruis en bronchiaal ademgeruis van elkaar onderscheiden
 • kunt u verklaren onder welke omstandigheden bronchiaal ademgeruis wordt gehoord over perifere longvelden
 • kunt u verklaren waarom het ademgeruis verzwakt kan zijn, lokaal of algeheel
 • weet u dat de bijgeluiden in hoofdzaak worden onderscheiden in rhonchi, crepitaties en pleurawrijven en kunt u deze op de juiste wijze herkennen
 • kunt u aangeven waar en hoe rhonchi ontstaan en bij welke aandoeningen deze voorkomen, en welke typen rhonchi worden onderscheiden
 • kunt u aangeven waar en hoe crepitaties ontstaan en bij welke aandoeningen deze voorkomen, en welke typen crepitaties worden onderscheiden
 • kunt u aangeven waar en hoe pleurawrijven ontstaat en bij welke aandoeningen dit voorkomt
 • kunt u bij ziektepresentaties klinische conclusies trekken uit de relevante bevindingen van de longauscultatie
 • kunt u bij complexere ziektepresentaties een combinatie van afwijkingen juist interpreteren
 • kunt u een beperkt aantal zeldzamere longgeluiden herkennen en interpreteren
 • kunt u de juiste stappen ondernemen naar aanleiding van de auscultatoire bevindingen

Docent

 • dr. Luuk Willems

  Dr. Luuk Willems is sinds 1990 als longarts verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn aandachtsgebieden zijn onderwijs, oncologie en pulmonologische interventies. Hij is opleider voor de vervolgopleiding longziekten en tuberculose, en plaatsvervangend afdelingshoofd. Naast de specialistenopleiding verzorgt hij eerste- en tweedejaarsmodules in het curriculum geneeskunde en is hij betrokken bij nascholing voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en longartsen. Onderwijs in longgeluiden neemt daarbij een bijzondere plaats in.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang