Het voorkomen van vallen: valpreventie bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Vallen is bij thuiswonende ouderen van boven de 65 jaar een veelvoorkomend probleem; dertig procent valt minstens 1 keer per jaar en de helft van deze ouderen valt binnen 12 maanden nogmaals. Onder verpleeghuisbewoners is de valfrequentie nog hoger: 50% van hen valt elk jaar wel één of meerdere keren. In bijna 50% van de gevallen leidt dit tot letsel.

In deze cursus worden de mogelijke oorzaken en gevolgen van vallen bij ouderen en het voorkomen van vallen besproken. Er wordt uitvoerig ingegaan op het herkennen van de risicofactoren voor vallen en wat de omgeving kan doen om vallen van ouderen zoveel mogelijk te beperken. Meetinstrumenten die de (geriatrie)fysiotherapeut bij de screening en behandeling van ouderen met een valprobleem kan gebruiken komen hierbij aan bod.

Voor de preventie van valincidenten bij ouderen is het belangrijk dat er een multidisciplinair behandelplan wordt opgesteld. Bij thuiswonende ouderen is het vaak de (geriatrie)fysiotherapeut die, samen met de huisarts en in veel gevallen ook met de ergotherapeut, het behandelplan opstelt. Voor bewoners van een zorginstelling coördineert de behandelend specialist (huisarts of specialist ouderengeneeskunde) dit in nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team, waarvan ook de (geriatrie)fysiotherapeut deel uitmaakt.

Valpreventie is effectief en noodzakelijk om valgerelateerd letsel bij ouderen te verminderen.

U heeft na het volgen van deze cursus een overzicht van verschillende soorten valpreventie en de interventies die er zijn voor valpreventie. Met behulp van casuïstiek en videomateriaal krijgt u inzicht in hoe u kunt bijdragen aan het voorkomen van vallen. Het multifactoriële karakter van het ‘valprobleem’ bij ouderen en daarmee de complexiteit van de behandeling door (onder andere) de (geriatrie)fysiotherapeut binnen een multidisciplinair team loopt als een rode draad door de cursus. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • aangeven hoe omvangrijk het probleem vallen bij ouderen is;
 • de gevolgen van vallen voor ouderen benoemen;
 • de risicofactoren benoemen die een rol spelen bij vallen, zowel bij thuiswonende ouderen als bij bewoners van een zorginstelling;
 • de verschillende meetinstrumenten die van toepassing zijn op ouderen met een valprobleem onderscheiden en inzetten;
 • de opgedane kennis verwerken in advies, informatie en voorlichting aan cliënt en partner, aan mantelzorgers en aan andere disciplines in de zorg voor de oudere cliënt met een valprobleem;
 • een multidisciplinair behandelplan opstellen bij de cliënt met een valprobleem;
 • onderscheid maken tussen primaire, secundaire en tertiaire valpreventie;
 • de verschillende methoden van valpreventie onderscheiden;
 • een onderbouwde keuze maken voor de methode van valpreventie, ingezet bij uw patiënt;
 • benoemen wat effectief is in valpreventie bij ouderen en wat niet;
 • mantelzorgers in uw behandelplan bij ouderen met een verhoogd valrisico betrekken;
 • samenwerken met andere zorgprofessionals in de multidisciplinaire zorg voor de oudere cliënt met een valprobleem;
 • de multidisciplinaire zorg voor de oudere cliënt met een valprobleem organiseren.

Docent

 • L. de Haas-Elshout

  Lonneke de Haas is geriatriefysiotherapeut en geschoold palliatief therapeut in de eerste lijn. Ze is voorheen in diverse settingen en lijnen werkzaam geweest, en vervulde daarin verschillende functies. Naast haar fysiotherapeutisch werk is ze actief binnen diverse werkgroepen in de geriatrie, is ze medeoprichtster van het ‘Netwerk Geriatrie Fysiotherapie ZWN’, geeft ze presentaties op het gebied van geriatrie en fysiotherapie en is ze al jaren aan CME- online verbonden als redactielid en auteur.

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • dr. Y. Schoon

  Dr. Yvonne Schoon (1969) studeerde Geneeskunde in Maastricht. In 1994 behaalde ze haar artsexamen. In 1998 startte ze met de opleiding tot klinisch geriater en werkte als klinisch geriater van 2002 tot 2004 in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. Vanaf 2004 werkt ze als staflid op de afdeling geriatrie in het Radboudumc te Nijmegen. Sinds 2008 is ze voorzitter van het Regionaal Valpreventie Netwerk Nijmegen. In 2013 promoveerde ze bij de afdeling Geriatrie van het UMC St. Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Donders Centre for Neuroscience op aspecten rondom valproblematiek bij ouderen. Naast de expertise rondom vallen en valpreventie houdt zij zich voornamelijk bezig met de kwaliteit van de patiëntenzorg en zorginnovatie.