Zorg in de palliatieve fase

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Deze cursus richt zich op de geriatriefysiotherapeut die in het (dagelijks) werk te maken krijgt met palliatieve zorg. Palliatieve zorg zou niets anders moeten zijn dan het verlenen van goede zorg aan iedere patiënt met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. De definitie van palliatieve zorg van de WHO uit 2002 is daarom in 2017 aangepast waarbij er meer aandacht is gekomen voor interdisciplinair samenwerken, waardigheid, autonomie, toegang tot informatie, keuzemogelijkheid, de diversiteit van de doelgroepen binnen palliatieve zorg en de rol van in de palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.

 

In de palliatieve fase - de eindfase van een ernstige ziekte waarbij de medische zorg alleen nog gericht is op het verlichten van lijden - komt pijn vaak voor. Pijnverlichting maakt daardoor een belangrijk onderdeel uit van palliatieve zorg. Hierbij kunnen angst, spanning, somberheid en vermoeidheid bijvoorbeeld een rol spelen. Als (geriatrie)fysiotherapeut kunt u een bijdrage leveren aan het verminderen van deze klachten. Binnen de fysiotherapie kan er gebruik worden gemaakt van verschillende interventies (mede onderbouwd door klinimetrie) om de diverse klachten te behandelen. De mogelijke interventies, welke algemene aspecten daarbij een rol spelen en wat de mogelijkheden binnen andere disciplines zijn, wordt in deze cursus besproken. De (geriatrie)fysiotherapeut is na het volgen van deze cursus op de hoogte van de rol die de fysiotherapie en de overige nauw betrokken disciplines kunnen spelen binnen de interdisciplinaire samenwerking in de palliatieve fase.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de stadia binnen de palliatieve zorg onderscheiden en de algemene uitgangspunten benoemen
 • de fysiotherapeutische mogelijkheden voor de patiënt in de palliatieve fase benoemen, gekoppeld aan de verschillende mogelijke hulpvragen van de patiënt
 • de interventiemogelijkheden vertalen naar specifieke casuïstiek en de rol van de geriatriefysiotherapeut daarbij beredeneren
 • de rol van overige, betrokken zorgverleners benoemen en de aandachtspunten in de samenwerking in de praktijk brengen
 • de verschillende soorten pijn en de epidemiologie, pathofysiologie en etiologie daarvan onderscheiden
 • globaal de medicamenteuze behandelmogelijkheden van pijn en de mogelijke bijwerkingen benoemen
 • overige betrokken disciplines en mantelzorg adviseren op het gebied van belasting en belastbaarheid, transfers, lighouding, mobiliserende technieken en ontspanning.

Docent

 • Lonneke de Haas-Elshout

  Lonneke de Haas is geriatriefysiotherapeut en geschoold palliatief therapeut in de eerste lijn. Ze is voorheen in diverse settingen en lijnen werkzaam geweest, en vervulde daarin verschillende functies. Naast haar fysiotherapeutisch werk is ze actief binnen diverse werkgroepen in de geriatrie, is ze medeoprichtster van het ‘Netwerk Geriatrie Fysiotherapie ZWN’, geeft ze presentaties op het gebied van geriatrie en fysiotherapie en is ze al jaren aan CME- online verbonden als redactielid en auteur.

   

 • Rob Hoogenberg

  Rob Hoogenberg is geriatriefysiotherapeut werkzaam in de eerste en tweede lijn. Hij is gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare ouderen met specifieke aandacht voor de begeleiding in de palliatieve fase. Als praktijkmanager en geriatriefysiotherapeut is hij werkzaam bij Axis de fysiospecialisten. 

 • drs. Piet van Leeuwen

  Drs. P.W. van Leeuwen  is sinds 1980, aansluitend aan zijn huisartsenopleiding, actief geweest als verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde in de regio’s Utrecht en Amersfoort. Hij vervulde daarbij ook managementfuncties. Hij was verbonden aan de indicatiecommissie van de stad Utrecht en aan het project wachtlijstservice rond dementerende thuiswonende ouderen. In 2000 maakte hij de overstap naar de palliatieve zorg als consulent van het PalliatieTeam Midden-Nederland en als hospice-arts van de Johannes Hospitia in Vleuten en Wilnis. Daarnaast was hij groepsbegeleider bij de opleiding van verpleeghuisartsen (GERION) en gastdocent rond thema’s uit de palliatieve zorg. Sinds 2007 is hij de vaste palliatief consulent van het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht. Hij heeft diverse artikelen over palliatieve zorg en ALS geschreven, was redacteur van Pallium en is aan diverse beroepsopleidingen verbonden als docent palliatieve zorg met als specifiek aandachtsgebied ALS. Sinds 2004 is hij auteur van cursussen van CME-Online op het gebied van palliatieve zorg.

 • drs. Annemarie den Dulk

  Drs. A. den Dulk is specialist ouderengeneeskunde (SO) en kaderarts palliatieve zorg. Ze werkt als SO en hospice-arts in hospice Marianahof/Avoord in Etten-Leur. Annemarie is al jaren lid van het Palliatief Netwerk Stadsgewest Breda en verzorgt geregeld onderwijs op themabijeenkomsten van het netwerk. Daarnaast is ze sinds eind 2016 voorzitter van Stichting PalliaLiefje en sinds oktober 2017 als consulent en voorzitter verbonden aan het Transmuraal PAT (Palliatief Advies Team) Stadsgewest Breda en redactielid van het tijdschrift 'Pallium'. Ze neemt deel aan verschillende PaTz-groepen in haar regio. Ook binnen haar eigen organisatie geeft ze bijna wekelijks onderwijs over palliatieve zorg aan de verpleging. Ze merkt daarbij dat palliatieve zorg vaak weinig aandacht heeft gekregen in de basisopleiding. Ook voor artsen met weinig ervaring in de palliatieve zorg is kennisdeling en aandacht voor consultatie volgens haar erg belangrijk. Ze is ervan overtuigd dat de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase hierdoor zal verbeteren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang